Back to top

Olympia Carrera de Luxe 電動打字機

Olympia Carrera de Luxe 電動打字機

產品編號: Olympia Carrera de Luxe 電動打字機
價格: $2,550.0

Olympia Carrera Deluxe 電動打字機

• 此型號沒有顯示屏幕
• 紙張寬限: 330mm/ 13" 
• 打字闊度: 229mm/ 9" 
• 列印速度: 每秒12個字元 
• 字碟: 100個字元 
• 字元距: 10/ 12/ 15 
• 深淺程度: 3種程度 
• 鍵盤: 45個輸入鍵 
• 打印記憶: 30個字元 
• 鍵盤高度: 40mm 
• 改錯記憶: 1行 (96個字元) 
• 格式記憶: 12 
• 尺寸 (高x長x深): 117 x 412 x 375mm 
• 重量: 5.4kg